Szlak Niepodległości      
Szlak Niepodległości
Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Gminy Stanisławów.


Pomnik poświęcony ks. Kazimierzowi Fertakowi w Mrozach (gm. Mrozy, pow. miński)
   

Pomnik w Mrozach, usytuowany obok Straży Pożarnej,
poświęcony pamięci ks. Kazimierza Fertaka, kapelana Szarych Szeregów, Armii Krajowej oraz Narodowych Sił Zbrojnych.


 
 

Szczegółowy Przebieg działań wojennych - opis miejsca

Narodowe Siły Zbrojne
Już w 1936 r. w Mrozach zostało założone Stronnictwo Narodowe, kontynuujące idee głoszone przez obóz demokratyczno-narodowy. Do czasu wojny Stronnictwo zajmowało się głównie wychowaniem ideowym, w tym zwłaszcza wychowaniem młodzieży. Wieloletnim przywódcą Stronnictwa był Marian Gadomski, który w czasie konspiracji przyjął pseudonim „Niedźwiadek”. Z tej organizacji wywodziła się większość żołnierzy funkcjonującej od 1942 r. wyżej opisanej Armii Krajowej i niepołączonych z Armią Krajową formacji Narodowych Sił Zbrojnych. Działalność konspiracyjna Stronnictwa rozpoczęła się w grudniu 1939 r. Stworzono wówczas oddział zbrojny Narodowej Organizacji Wojskowej, dowodzonej przez Stefana Gontarskiego, podporządkowanej później Okręgowi Warszawa Wschód Narodowych Sił Zbrojnych a od 1944 r. wchodzący w skład IV Ośrodka Armii Krajowej w Mrozach. Dla młodzieży utworzono konspiracyjne harcerstwo „Hufce Polskie”, z którego wiele osób zasiliło później szeregi
Związku Walki Zbrojnej (od 1942 r. Armii Krajowej). W tym czasie głównym miejscem kontaktowym podziemnych działaczy była zakrystia miejscowego kościoła a koordynatorem wielu działalności proboszcz – ks. Kazimierz Fertak. Młodzież zajmowała się przede wszystkim kolportowaniem wydawnictw konspiracyjnych oraz przeprowadzaniem akcji sabotażowych. Zgodnie z przyjętą zasadą, młodzież nie była angażowana do otwartej walki z okupantem1. 19 stycznia 1945 r. Armia Krajowa została formalnie rozwiązana a jej żołnierze zwolnieni ze złożonej przysięgi. Pomimo to IV Ośrodek w Mrozach jeszcze się nie ujawnił. 20 maja 1945 r. grupa dywersyjna IV Ośrodka AK Mrozy, pod dowództwem ppor. Edmunda Świderskiego ps. „Wicher” razem z oddziałem ppor. Edwarda Wasilewskiego ps. „Wichura” wzięła udział w akcji uwolnienia więźniów obozu NKWD Nr 10 w Rembertowie, którym groziła wywózka na wschód. Była to jedyna próba uwolnienia obozu NKWD na terytorium Polski zakończona sukcesem. W rezultacie obóz opuściło wówczas 500 więźniów, z czego niestety ok. 200 zostało później na powrót ujętych. Wielu z nich po torturach bestialsko zamordowano. Pozostałych w obozie 1000 więźniów przetransportowano do obozu w Poznaniu. Po drodze uwolniono jeszcze ok. 1002. Żołnierze Armii Krajowej obwodu „Kamień” (Mińska Mazowieckiego) złożyli broń i ujawnili się we wrześniu 1945 r. Wśród ujawnionych była również część żołnierzy mrozowskiego NSZ. Niektórzy z nich powrócili do konspiracji po kilku miesiącach. Tymczasem NSZ w Mrozach znaczącą się rozwinęły. Pod koniec 1944 r. liczyły około 150 żołnierzy dobrze uzbrojonych. Rejon Mrozy był bardzo dobrze zorganizowany, posiadał sprawną łączność, sieć wywiadowczą i zaplecze sanitarno-kwaterunkowe. Do 1945 r. NSZ nie podejmował otwartej konfrontacji z nową władzą. Od spotkania w Gójszczu w styczniu 1945 r. postanowiono przystąpić oprócz kolportowania wydawnictw demaskujących działalność koalicyjnych partii tworzących nową władzę do wykonywania wyroków śmierci na najbardziej niebezpiecznych i sadystycznych działaczach NKWD i UB.

Po wydarzeniach z maja 1945 r. w obozie NKWD w Rembertowie nasiliły się działania UB mające na celu zlikwidowanie środowiska niepodległościowego w Mrozach. Oprócz cichych aresztowań stosowano najbardziej podstępne metody. UB zastraszało społeczeństwo, podszywało się pod działaczy NSZ, oczerniało najbardziej zaangażowanych członków i dowódców, rozsiewało nieprawdziwe informacje. Żołnierze NSZ tracili zaufanie do siebie nawzajem. Zaufanie traciła również lokalna społeczność, która coraz rzadziej chciała pomagać żołnierzom. W tym czasie „Niedźwiadek” nakazuje niezagrożonym członkom zaprzestać działań a wszystkim zagrożonym opuścić miejsce zamieszkania i przenieść się na tereny bezpieczne. Sam również opuszcza Mrozy i wyjeżdża do Łodzi, gdzie kontynuuje swoją działalność.

Ostatnie spotkanie żołnierzy NSZ rejonu Mrozy w większym gronie odbyło się w kościele w Kuflewie podczas świąt wielkanocnych w 1946 r. z inicjatywy ks. Kazimierza Fertaka (proboszcza z Mrozów) i ks. Wiktora Łubińskiego (proboszcza z Kuflewa). Zorganizowana działalność NSZ już w tym czasie nie istniała, gdyż osoby  tworzące główne struktury organizacyjne w większości były aresztowane.  W lipcu 1946 r. grupa ubowców urządziła obławę na dom Stefana Zimnego ps. „Lew” w celu pojmania dowódcy NSZ rejonu Mrozy „Niedźwiadka”. W chwili obławy nie stawiał oporu. Udało mu się jednak uciec na przejeździe kolejowym w Cegłowie. To wydarzenie, które zapoczątkowało liczne obławy paraliżowało działalność podziemia w Mrozach. W marcu 1947 r. ogłoszona została amnestia. Ci, którzy uwierzyli w dobrą wolę władzy ludowej ujawnili się. Obietnice wolności składane przez władzę po raz kolejny nie zostały zachowane. Kontynuowane były aresztowania, publiczne procesy, ujawnieni mieli obowiązek meldowania się w organach bezpieczeństwa, utrudniano byłym działaczom znalezienie pracy a podlegających służbie wojskowej kierowano do najcięższych prac w karnych batalionach. Wielu żołnierzy NSZ znów chwyciła za ukrywaną w skrytkach broń, by bronić się. Ścigany przez UB „Niedźwiadek” podjął decyzję o utworzeniu oddziału leśnego pod dowództwem Zygmunta Jezierskiego ps. „Orzeł”. Sam niebawem został aresztowany w podwarszawskim mieszkaniu i po kilkudniowym śledztwie zamordowany. Oddział „Orła” w liczbie około 30 żołnierzy, uzbrojony i umundurowany działa jeszcze przez kilka miesięcy, dokładnie do 3 czerwca 1948 r. W tym dniu przebywał we wsi Grodzisk, w murowanej stodole gospodarza Lipińskiego. Tutaj zostają zaskoczeni przez ubowców z Warszawy i wojsko. Oddział „Orła” bronił się do czasu, gdy wystarczyło mu amunicji. Większość oddziału poległa na miejscu a ranni zostali pojmani przez UB. Udało się uciec jedynie rannemu Zygmuntowi Jezierskiemu. Ukrywał się do sierpnia 1949 r. Pojmany przez aparat bezpieczeństwa został rozstrzelany 27 sierpnia 1949r.3 W Grodzisku, w miejscu wydarzeń z 3 czerwca 1948 r. został postawiony pamiątkowy krzyż.

Rok 1948 kończy działalność Rejonu NSZ Mrozy. Wszyscy czołowi działacze zostali zamordowani albo skazani na wieloletnie więzienie. Do więzienia trafili również proboszczowie z Mrozów i Kuflewa – ks. K. Fertak i ks. w. Łubiński. Nie był to jednak koniec walk, prześladowań, wzajemnej nienawiści i cichego wymierzania sprawiedliwości. Mimo odwilży politycznej z 1956 r. i amnestii, na mocy której wielu powróciło z więzień do domów, wciąż wyrażano niechęć do osób związanych z podziemiem. Tamte tragiczne lata odbiły się piętnem na naszej historii. Jeszcze dzisiaj, we wzajemnych relacjach odbija się echo powojennych, tragicznych lat i pytań, które pozostały bez odpowiedzi.

   

Za: Mrozy, Wieś - Miasto - Gmina, Przewodnik po Gminie Mrozy, Historii, Kulturze, Tradycji i Miejscach, pod red. K. Juśkiewicz, Mrozy 2015

 

Przekazy Archiwalne.

 

Fundacja pomnika.

Pomnik został odsłonięty w 20 rocznicę Odzyskania Niepodległości w 1938 roku. Po II Wojnie Światowej Oddano na nim także hołd poległym w latach 1939-1945. Obecnie upamiętni także żołnierzy AK i NSZ walczących z komunizmem w latach 1944-1947.

Prawna Ochrona miejsc pamięci narodowej.

Znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, nr wykazu 2231/2 w Mrozach.

Zagrożenia.

Brak zagrożeń, pomnik zadbany, stanowi eksponowane miejsce na terenie miasta Mrozy.

(Możliwość wystąpienia nieznanych mogił wojennych

Nie są znane informacje wskazujące na to, aby mógł być związany z jakimś wcześniejszym miejscem pamięci narodowej.

 

 

Lokalizacja na mapie.

 

Literatura:

 Mrozy, Wieś - Miasto - Gmina, Przewodnik po Gminie Mrozy, Historii, Kulturze, Tradycji i Miejscach, pod red. K. Juśkiewicz, Mrozy 2015

 

 

 

 

Szlak Niepodległości jest narzędziem edukacyjnym stworzonym przez Fundację na rzecz Krajobrazu Kulturowego.

Szlak pomyślany został jednocześnie jako Przewodnik Turystyczny, narzędzie edukacyjne na potrzeby organizacji terenowych gier historycznych oraz element realizacji misji naszej Fundacji związanej z ochroną miejsc pamięci narodowych zaś szczególnie grobów i cmentarzy wojennych.

Lista dostępnych punktów Szlaku Niepodległości

 

fundacja @ krajobraz.org.pl 

 


Zapraszamy na stronę społecznościową Szlaku Niepodległości.


KOD QR miejsca pamięci.  Gdyby obok tego miejsca nie było tabliczki z takim kodem, prosimy o poinformowanie o tym naszej Fundacji. Mniejszy kod QR umieszczony na tablicy linkuje do punktowanego zadania.