Szlak Niepodległości      
Szlak Niepodległości
Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Gminy Stanisławów.


Pomordowanym mieszkańcom Starogrodu w latach 1914-1920 oraz 1939-1945
(gm. Siennica, pow. miński)

   


Pomnik wzniesiony w 2002 r. w hołdzie poległym i pomordowanym mieszkańcom Starogrodu w latach 1914-1920 i 1939-1945.
Usytuowany przy głównym skrzyżowaniu dróg. Na murowanej tablicy widnieje napis:
„BÓG HONOR I OJCZYZNA HOŁDZIE POLEGŁYM I POMORDOWANYM MIESZKAŃCOM STAROGRODU W LATACH 1914- 1920 i 1939 -1945 2002 R. RODACY”


 

Od 1914 do sierpnia 1915 roku wcielono do rosyjskiego wojska 35 mężczyzn starogrodzkich w wieku od 18 do 45 lat. Walczyli oni za nie swoją sprawę, często przeciwko swoim rodakom. Wśród Starogrodzian na froncie ponieśli śmierć :

Andrzej Adamiec,

 Jan Burek,

Jan Czmoch s. Józefa.

Szczegółowy Przebieg działań wojennych.

W sierpniu 1915 roku wojska rosyjskie wycofały się z tych obszarów, jednak na ich miejsce wkroczyły wojska austriackie. Sytuacja wsi była trudna. Ludność zmuszona została do świadczenia wysokich kontyngentów zbożowych, mięsnych oraz transportowych na potrzeby okupanta. Nadwyżki płodów rolnych podlegały obowiązkowej sprzedaży (pominięcie jej skutkowało konfiskatą i karami) na potrzeby okupanta, który jednak płacił w ramach niskich cen rynkowych.

Zakazano handlu końmi, skórami i wełną, wyrobu kaszy i krup, a żeby zemleć zboże należało mieć pozwolenie. Zabierano także najlepsze konie na potrzeby armii.

Część ludność Starogrodu w odwecie przeciw wrogim okupantom wstępowała do konspiracyjnych organizacji wojskowych. W 1914 roku w powiecie nowomińskim powstaje POW (Polska Organizacja Wojskowa). Spośród starogrodzkich mężczyzn wiadomo, że należeli do niej: Jan Całka s. Elżbiety, Jan Czmoch s. Jana, Stanisław Czmoch s. Józefa, Szczepan Gałązka s. Franciszka, Stanisław S. Szczepana, Władysław Zawadka s. Józefa, którzy w grudniu 1918 roku ochotniczo wstąpili do Wojska Polskiego.

Rok 1920


W 1920 roku pod Warszawę dociera Armia Czerwona, jednak zdecydowany odwet polskich sił rozgromi bolszewików. Starogród znalazł się na szlaku przemarszu polskich dywizji znad Wieprza (Garwolin), które szły w kierunku Mińska Mazowieckiego i 17 sierpnia zdobyły to miasto. Przez Starogród przeszły wówczas: 14 dywizja piechoty, gen. Daniela Konarzewskiego- głównie 55 pułk pod dowództwem ppłk Gustawa Paszkiewicza i 57 pod dowództwem ppłk Antoniego Szylinga. Spotkały się z radością mieszkańców Starogrodu. Widząc słabnącą siłę wroga mieszkańcy zaczęli prowadzić działalność przeciw okupantom. Stanisław Całka opierając się na relacjach naocznych świadków opisuje sytuację kiedy to grupa mężczyzn ze Starogrodu uzbrojona w widły i siekiery zaatakowała i rozbroiła kilku bolszewickich żołnierzy. Jednym z nich był Gustaw Zabiegliński, który niemalże tracąc życie w owej akcji w geście podziękowania Bogu wybudował w Starogrodzie kapliczkę.
Wśród mieszkańców w owej wojnie zginęli: Władysław Zawadka s. Józefa pod Nowogródkiem oraz Jan Zwierz s. Józefa pod Równem.

II wojna światowa
W sierpniu 1939 roku zostało powołanych 28 mężczyzn ze Starogrodu. Wkroczenie armii niemieckiej do wsi (zmotoryzowane czołówki dywizji pancernej „Kempf” i Brygady Kawalerii) miało miejsce 10 września, na szczęście obeszło się bez ofiar. Natomiast najbliższe walki rozgrywały się w Siennicy. 12-14 wrześnie przeszły przez wieś oddziały Zgrupowanej Kawalerii gen. Władysława Andersa, które wcześniej stoczyły bitwę pod Mińskiem Mazowieckim. Wśród poległych we wrześniu mieszkańców wsi, prawdopodobnie w bitwie nad Narwią, był kpr Stanisław Sadowski s. Jana. Do niewoli niemieckiej wzięto: Stefana Czmocha, Stanisława Jastrzębskiego, Jana Łubiana, Władysława Santorka, Jana Wiśniewskiego, Henryka Zawadka.
Natomiast do niewoli sowieckiej trafili: Józef Całka, Jan Trębacz oraz Aleksander Sadowski. A. Sadowskiemu udało się przeżyć i wrócić do rodzinnej miejscowości w 1947 roku. Po ataku wojsk niemieckich na Sowietów doszło do porozumienia między Związkiem Radzieckim i Polski (na emigracji). Dzięki temu z zesłanych, wziętych do niewoli Polaków zorganizowano Polską Armię pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Aleksander Sadowski- rolnik ze Starogrodu, zesłany do łagru pod Archangielskiem, zaciągnął się do tej armii. Syberyjskiej katorgi nie udało się przeżyć braciom Franciszkowi i Janowi Burek. Los innego mieszkańca Stanisława Całki, ochotnika z 1918 roku, zakończył się tragicznie 11 kwietnia 1940 kiedy to został zamordowany przez NKWD w Ostaszkowie. Śmierć w Katyniu poniósł ppor. Leona Kaźmierski.
W 1940 roku we wsi represje nasiliły się. Jedną z akcji okupanta było otoczenie wsi i wzięcie do niewoli kilku mężczyzn: Jana, Stanisława i Tadeusza Całków, Bolesława Krupkę i Jana Sadowskiego, wtrąceni do warszawskiego więzienia zostali zwolnieni po 11 miesiącach. Dwóch mieszkańców: Stanisław Czmocha i Aleksander Rogowski- podejrzani o członkowstwo w Związku Walki Zbrojnej złapano podczas próby przekroczenia granicy niemiecko-sowieckiej, a następnie wysłano do Oświęcimia. Tam ponieśli śmierć.

Wśród mieszkańców kilkanaście mężczyzn i kobiet należało do AK i AL., wielu innych tworzyło miejscowe placówki ruchu oporu i samoobrony. 11 listopada 1943 roku żołnierze BCh i AL zorganizowali akcję w której udział brali także partyzanci ze Starogrodu (Stefan Czmoch, Stanisław Dąbrowski, Józef Gabryś, Stanisław Zawadka i Piotr Książek). Dowódcą został kpt. Jan Rybacki ps „Janek” a zastępcą ppor. Jan Całka „Bacia. ”Celem byli stacjonujący w Dłużewie Niemcy oraz w Siennicy Mongołowie. Liczących łącznie 80 partyzantów oddział zebrał się w Starogrodzie pod kapliczką, gdzie podstawiono 16 furmanek. Akcja zakończyła się jednak niepowodzeniem. W Siennicy miano najpierw zlikwidować wartę, co się jednak nie powiodło, natomiast w Dłużewie Niemcy zajęli stanowiska obronne. Strzelanina trwała do świtu a oddział wycofał się.
Na początku październiku 1942 roku nastąpiło kolejne oblężenie wsi przez żandarmerię i policję. Pojmano: Stanisława i Tadeusza Całków ich ojca Stanisława oraz szwagra Stanisława Przybysza i umieszczono w więzieniu w Mińsku Mazowieckim. Aresztowania uniknęli Jan Całka, Bolesław Krupka i Jan Sadowski, którzy wstąpili do leśnych oddziałów, tam w różnych okolicznościach stracili życie.


Wśród ofiar niemieckiego reżimu znalazły się także dwie rodziny żydowskie (Mokobodzkich i Lipińskich-24 osoby) mieszkające w Starogrodzie. Zginęli w obozie zagłady w Treblince. Śmierć poniosło także dwóch młodych Żydów. Ukrywali się oni przed okupantem, jednak czasami nocowali u rolnika Jana Górskiego.

Pewnej nocy 1944 roku do domu rolnika wtargnęło dwóch nieznanych osobników i zamordowało nocujących tam mężczyzn. Jak napisał w swojej książce S. Całka zbrodnia ta była dobrze znana przez miejscowych ludzi i zdecydowanie potępiana . Mieszkańcy wsi często udzielali pomocy Żydom (udzielali schronienia, dostarczali żywności i potrzebnych rzeczy).


Wieś ta dotkliwie doświadczała terroru i prześladowań okupanta, poza wymordowaniem starogrodzkich Żydów w trakcie trwania okupacji zginęło 34 mieszkańców tej miejscowości jak podaje S. Całka:

W październiku 1942 r. aresztowano: Stanisława Całkę s. Antoniego l. 70, Tadeusza Całkę l. 30, Stanisława Całkę l. 27, Stanisława Przybysza l. 0[…] których 23 grudnia tegoż roku rozstrzelano pod Wielkimi Dębami.
2 lutego 1943 r. rozstrzelano na drodze wiodącej ze Starogrodu do Ptaków, Mariannę Sikorę l. 38 (wdowę) i Stanisława Przybysza l. 53.
5 lutego 1943 r. rozstrzelano na terenie własnej posesji Jana Jastrzębskiego l. 65 i jego syna Władysława Jastrzębskiego (l. 27) […]tego samego dnia rozstrzelano […] Jana Orzechowskiego.
W marcu 1943 r. zginął w walce z Niemcami w Zabieżkach Bolesław Krupka l. 22, Jan Sadowski s. Franciszka l. 33 zginął w innej potyczce pod Budziskami.

W powstaniu warszawskim polegli: Kazimierz Krupka l. 20 i Kazimierz Całka l. 27.

W hitlerowskich obozach zagłady ponieśli śmierć:

Tadeusz Całka l. 35, Władysław Czmoch l. 36 w Stutthofie,

Stanisław Czmoch l. 22 i Aleksander Rogowski l. 22 w Oświęcimiu,

Stanisław Wilczek l. 22 na Pawiaku,

Tadeusz Dąbrowski s. Stanisława l. 20 w Gross Rosen.

20 lipca 1944 rozstrzelany został w tzw. Lisich Jamach pod Garwolinem Stefan Chojecki s. Walentego l. 21, a jego brat Aleksander Chojecki l. 17 zginął ok. 28 lipca 1944r. od strzału wkraczających wojsk sowieckich. W kwietrniu1943 r. zginął z powodów nieznanych: Jan Całka s. Elżbiety l. 45, a w marcu 1944 r. Julianna Całka l. 76 i jej syn Franciszek Całka l. 45[…]

Zamachów na życie tych ludzi dokonały grupy organizacji podziemnych (BCh), prawdopodobnie nie słusznie.[…] W tym też czasie, Tadeusz Całka l. 18 i Stanisław Sikora l. 21 stracili życie w dotąd nie wyjaśnionych okolicznościach. Władysław Chodkiewicz l. 20 zginął od pocisku, a Anna Gawryjołek l. 71 w czasie napadu rabunkowego wiosną 1942 r.
28 lipca 1944 roku wkracza Armia Czerwona. Walki koncentrowały się pod Siennicą i były częścią bitwy pancernej, która miała miejsce pod Mińskiem Mazowieckim. Na obszarze między Siennicą a Starogrodem walki trwały 5 dni. Ludność Starogrodu szukała schronienia w lasach. Po przejściu wojsk sowieckich, wieś, pola i łąki wyglądały przeraźliwie. Budynki były zakurzone, płoty połamane, drogi i pola zryte lejami po bombach, kołami i gąsienicami ciężkich pojazdów (Całka S., 2012, s. 87-88). Prześladowania okupanta trwały nadal w listopadzie 1944 roku NKWD rozstrzelało Jana Chodkiewicza, gdyż uznało go za kułaka. Jana Górskiego skazano na 10 lat katorgi, natomiast Czesława Olczaka (żołnierz AK l. 18) zesłano na Syberię.  

Fundacja pomnika.

Pomnik wzniesiony w 2003 r. w hołdzie poległym i pomordowanym mieszkańcom Starogrodu w latach 1914-1920 i 1939-1945.

Pomnik został ufundowany przez płk Stanisława Całkę autora książki Starogród- wieś mazowiecka, książkę tę wydano w nakładzie 600 egzemplarzy na koszt jej autora. Ziemię pod pomnik przekazał Józef Brzezek (miejscowy rolnik). Projekt pomnika przygotowała architekt Jolanta Całka (córka fundatora), a wykonał go murarz Ryszard Całka. Uroczyste odsłonięcie pomnika miało miejsce 14 września 2003 roku. Szczegółowy opis tej uroczystości znaleźć można w artykule Franciszka Zwierzyńskiego Starogrodzkie memorabilia jak napisał:
Takiej wspaniałej uroczystości, z tak dużą ilością obecnych dostojnych gości Starogród nigdy nie miał.

fot. Zwierzyński F., 2004, s. 251  

Z Warszawy przybyli kombatanci: płk Józef Koleśnicki - prezes Zarządu Okręgu Warszawskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, frontowy żołnierz I Armii WP, kawaler Krzyża Komandorskiego OOP, który przeszedł szlak bojowy od Bugu do Łaby; płk Stefan Klonowski - wiceprezes Zarządu Okręgu ZKRPiBWP, żołnierz II wojny światowej, Kawale Krzyża Komandorskiego OOP; mjr Jerzy Michalski - prezes środowiska żołnierzy 21. pp „Dzieci Warszawy"; inż.. Erwin Łaciok, przewodniczący Rady Żołnierzy Września 1939 r. Okręgu Warszawskiego; płk Kazimierz Bigos - frontowy żołnierz 4 Dywizji Piechoty; płk Kozieł - kombatant II wojny światowej, Kawaler Krzyża Komandorskiego OOP; płk Karol Maj - były dowódca oddziału partyzanckiego BCh na Ziemi Świętokrzyskiej, Kawaler Krzyża Virtuti Militari i płk Jerzy Szewełło - zesłaniec syberyjski wywieziony w czasie II wojny światowej. Dowódcę 2. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. dypl. Zygmunta Mochockiego reprezentował mjr dypl. Zenon Trendowicz - szef sztab tej jednostki. Z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim przybył mjr Tadeusz Wilk, zastępca komendanta WKU. Samorządowe władze gminne reprezentowali: wójt Grzegorz Zieliński, jego zastępca Radosław Legat i przewodniczący rady gminy Jacek Zwierz. Liczna była grupa miejscowych kombatantów AK z Czesławem Zawadką na czele - długoletnim więźniem słynnego z okrucieństwa więzienia we Wronkach. Uroczystość została rozpoczęta uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, sprawowaną przez proboszcza parafii Latowicz, ks. Wojciecha Zduna przy udziale ks. Jana Ornata, proboszcza parafii w Gocławiu Diecezji Siedleckiej. Czytana na ten dzień Ewangelia wg św. Jana (roz. 3, 13-17) dotyczyła wywyższenia Syna Człowieczego. Homilię na temat święta Podwyższenia Krzyża Świętego i przeżywanej uroczystości wygłosił ks. Proboszcz Józef Sobieraj. We Mszy Świętej wzięła udział kompania honorowa 2-ej Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Generała Franciszka Kleeberga z Mińska Mazowieckiego, którą dowodził por. Arkadiusz Wojtaczka wraz z pocztem sztandarowym. Obecni na Mszy byli prawie wszyscy mieszkańcy Starogrodu wraz z członkami rodzin z innych miejscowości, którzy przybyli na tę uroczystość.
Po Mszy Świętej w asyście werblistów z jednostki pancernej w Wesołej, pocztu sztandarowego i kompanii honorowej 2-ej Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Generała Franciszka Kleeberga z Mińska Mazowieckiego, przy udziale kapłanów przemaszerowano pod Pomnik. Tutaj uroczystości rozpoczęły się od odśpiewania hymnu narodowego. Przemówienie okolicznościowe w imieniu Społecznego Komitetu Organizacyjnego wygłosił płk dr Stanisław Całka, który w tak uroczystym dniu przywdział galowy mundur wojskowy. W swojej mowie przywołał pamięć 10 mieszkańców wsi, ofiar I wojny światoweji wojny polsko - bolszewickiej w 1920 roku, oraz czasów II wojny światowej, które zabrały życie ponad 30 osobom, poległym na różnych frontach lub zamordowanym przez hitlerowskich i sowieckich najeźdźców. Płk Całka zauważył, iż choć nie wszyscy z nich zginęli walcząc z bronią w ręku, nie wszyscy byli bohaterami, ale swe życie oddali za to, że byli Polakami. Podał przykłady rodzin: Całków, Kowalskich, Jastrzębskich, z których to Niemcy rozstrzelali po kilka osób. Wspomniał jeńców wojennych: por. Leona Kazimierskiego, zamordowanego w Katyniu, policjanta Stanisława Czmocha w Ostaszkowie, oraz kpr. Stanisława Sadowskiego, który poległ w Kampanii Wrześniowej nad Narwią.

Aktu odsłonięcia Pomnika dokonał poczet w składzie: Czesław Olczak - były mieszkaniec Starogrodu, żołnierz Armii Krajowej, aresztowany przez NKWD, który przebywał na Syberii od 1944 do 1947 roku, Władysław Kulka - żołnierz Września 1939 i AK, który cudem uniknął niechybnej śmierci z rak UB w 1946 roku, Michał Zieliński - żołnierz I Armii Wojska Polskiego, który przeszedł szlak bojowy od Wisły do Berlina, Grzegorz Zieliński - wójt Gminy Siennica. Następnie kapłani dokonali ceremonii poświecenia pomnika[…]Po odsłonięciu pomnika głos syreny miejscowej straży pożarnej przerwał ciszę przenikliwym dźwiękiem, a trębacz odegrał sygnał Wojska Polskiego i kompania honorowa oddała trzykrotną salwę karabinową. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem.
W imieniu miejscowej władzy przemówienie wygłosił wójt Grzegorz Zieliński, dziękując fundatorowi za wspaniały prezent dla Starogrodu. Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego - Franciszek Zwierzyński, który wraz z delegacją i pocztem sztandarowym swego stowarzyszenia uczestniczył w uroczystości, nakreślił działalność społeczną i regionalną płk dr Stanisława Całki. Wyraził dumę z posiadania takiego członka w szeregach swej organizacji. Następnie płk Józef Koleśnicki - prezes Warszawskiego Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, przemawiając w imieniu kombatantów podniósł zasługi i zaangażowanie płk. Całki w służbie wojskowej i we wszelkich działaniach społecznych, jakie wiązały się z upamiętnianiem i pomocą byłym wojskowym i kombatantom. Na zakończenie płk Stanisław Całka podziękował zebranym za przybycie, a członkom Społecznego Komitetu Budowy Pomnika - ks. Józefowi Sobierajowi, wójtowi Grzegorzowi Zielińskiemu, dyrektor szkoły Annie Zalewskiej i komendantowi OSP w Starogrodzie, Sylwestrowi Czmochowi za pomoc i wsparcie w wykonywaniu szeregu prac technicznych i organizacyjnych. Dopełnieniem części oficjalnej było uroczyste przekazanie pomnika w opiekę uczniom miejscowej szkoły podstawowej. Uczeń Piotr Baran - przewodniczący samorządu uczniowskiego, w imieniu uczniów złożył deklarację należytej opieki i dbałości o pomnik. Młodzież z tej okazji przygotowała występ artystyczny, na który złożyła się „wiązanka" patriotycznych pieśni i wierszy. Szczególnie wyróżnił się Sebastian Wilczek z III klasy, pięknie deklamujący wiersze. Program artystyczny przygotowały nauczycielki; p. Urszula Duszczyk i p. Bożena Łobodowska, pod kierunkiem pani dyrektor szkoły mgr Anny Zalewskiej. Występy uczniów zakończyły się odśpiewaniem Roty „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród...".
Nad bezpieczeństwem uroczystości, odbywających się w Starogrodzie przy ruchliwej drodze, czuwał patrol z Komendy Powiatowej Policji z Mińska Mazowieckiego. Uroczystość zakończył tradycyjny wojskowy posiłek - grochówka i bigos, przygotowany przez kuchnię jednostki wojskowej w Mińsku Mazowieckim, a serwowany przy wspólnym stole przed szkołą przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich. Uczestnicy uroczystości skorzystali z zaproszenia pani dyrektor i wpisali się do księgi pamiątkowej prowadzonej przez starogrodzką szkołę .

Prawna Ochrona miejsc pamięci narodowej.

Kapliczka nie podlega potwierdzonej ochronie prawnej, pośrednio ochroniona na podstawie wpisu do gminnej ewidencji zabytków układu urbanistycznego wsi datowanego na XVI-XIX wiek.

Zagrożenia.

brak zagrożeń.

(Możliwość wystąpienia nieznanych mogił wojennych

Upamiętnienie, nie jest związane ze znaną mogiłą wojenną.

 

Lokalizacja na mapie.

1. Lokalizacja Pomnika, 2 lokalizacja kapliczki dziękczynnej fundacji Gustaw Zabieglińskiego.

Literatura:

Agroturystyka na Ziemi Mińskiej

1. Całka S., Starogród- wieś mazowiecka, Warszawa 2012.
2. Borkiewicz A., Koncentracja nad Wieprzem, „Bellona”, t. XIX, 1925, s. 169-209.
3. Zwierzyński F., Starogrodzkie memorabilia, „Roczniki Mińsko Mazowieckie” 12, 2004, s. 248-253.
4. http://mct.org.pl/pomnik-w-starogrodzie/
5. http://eksploratorzy.com.pl/viewtopic.php?f=233&t=25756

 

 

 

Szlak Niepodległości jest narzędziem edukacyjnym stworzonym przez Fundację na rzecz Krajobrazu Kulturowego.

Szlak pomyślany został jednocześnie jako Przewodnik Turystyczny, narzędzie edukacyjne na potrzeby organizacji terenowych gier historycznych oraz element realizacji misji naszej Fundacji związanej z ochroną miejsc pamięci narodowych zaś szczególnie grobów i cmentarzy wojennych.

Lista dostępnych punktów Szlaku Niepodległości

 

fundacja @ krajobraz.org.pl 

 


Zapraszamy na stronę społecznościową Szlaku Niepodległości.


KOD QR miejsca pamięci.  Gdyby obok tego miejsca nie było tabliczki z takim kodem, prosimy o poinformowanie o tym naszej Fundacji. Mniejszy kod QR umieszczony na tablicy linkuje do punktowanego zadania.